โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะเกษตรอาเซียน คว้าชนะเลิศ 2 รายการและรางวัลกว่า 9 รายการ จาก 15 การแข่งขัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะเกษตรอาเซียน คว้าชนะเลิศ 2 รายการและรางวัลกว่า 9 รายการ จาก 15 การแข่งขัน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 กรกฎาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 914 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  วิชาเอกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันทักษะสัตวศาสตร์อาเซี่ยนครั้งที่ 3 และทักษะเกษตรอาเซียนครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 
          การแข่งขันทักษะทางด้านสัตวศาสตร์ของนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่3 และการแข่งขันทักษะด้านเกษตรศาสตร์อาเซียน ครั้งที่ 1 มีรายการแข่งขัน 15 รายการ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รายการ คือ ทักษะการตอนสุกร มีนางสาวจันจิรา ทำทาน และนายทวีทรัพย์ ผึ้งศรีเกล้า เป็นผู้เข้าแข่งขัน ทักษะการตัดสินแพะ มีนายธีระ  สอาด และนายภูมิศิลป์ บุญสุทธิ์ เป็นผู้เข้าแข่งขัน รางวัลรองชนะเลิศ 2 รายการ คือ การตอบปัญหาทางสัตวศาสตร์ มีนางสาวกรรณิการ์ อุ่นนันกาศ และนางสาวลักษิกา มุณีจินดา เป็นผู้เข้าแข่งขัน การแข่งขัน Vegetable and insect salad competition มีนายชินวัตร ภูดอนตอง และนางสาวบุรัสกร สาระพันธ์ เป็นผู้เข้าแข่งขัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 4 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขันการทำเครื่องหมายสุกร มีนางสาว จันจิรา ทำทาน และนายทวีทรัพย์ ผึ้งศรีเกล้า เป็นผู้เข้าแข่งขัน การแข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช ตอนกิ่ง-ต่อกิ่ง มีนางสาวสุทิพร บุญก๋า และนายภูมิระพี ธรรมใจ เข้าแข่งขัน  ทักษะการรีดนมโค มีนายเจตริน คำมงคล และนายกฤษฎา ทนันชัย เข้าแข่งขัน ทักษะ drinking yogurt จากนมแพะ มีนางสาวชนินาถ ตาจิน และนางสาวพิณสุดา ไชยวรรณ์ เข้าแข่งขัน นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชมเชย 3 รางวัล ประกอบด้วย  ทักษะการล้มโค  ทักษะการรีดน้ำเชื้อไก่  การเข้าด้ามจอบ-เตรียมแปลง ทั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร กองเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร ดีสนาม และรองศาสตราจารย์กุลชลี  บุญทา เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม และอาจารย์ชัยธวัช  จารุทรรศน์  รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมให้กำลังใจแก่นักศึกษา
          การเข้าร่วมแข่งขันทักษะฯดังกล่าว เป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณาจารย์ในสาขาร่วมฝึกฝนและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักศึกษา สำหรับงานดังกล่าวจัดโดยสำนักงานอธิการบดีร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านสัตวศาสตร์และเกษตรศาสตร์ของนักศึกษาในกลุ่มอาเซียนให้เรียนรู้จากการปฏิบัติและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาในกลุ่มอาเซียนให้เพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จาก มทร.อีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตสกลนคร, มทร.ล้านนา ลำปาง น่าน พิษณุโลก, มรภ.นครราชสีมา, มรภ.สกลนคร, มรภ.มหาสารคาม, มหาวิทยาลัยเว้ (เวียดนาม), มหาวิทยาลัยพระตะบอง (กัมพูชา) และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (ลาว) เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นจำนวน 330 คน 
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล / งานประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน สืบค้นได้จากhttps://www.facebook.com/pg/RMUTI.PR/photos/?tab=album&album_id=1808228985926937
         ที่มาของข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล /พจมาศ  คำปัน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา