โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางจัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ 61 เน้นการสื่อสาร Communicative  Approach | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางจัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ 61 เน้นการสื่อสาร Communicative Approach

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 301 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     30 มิถุนายน 2561 แผนกภาษาตะวันตกและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.พวงทอง วังราษฎร์  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  อินทร์นารี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
     ดร.พวงทอง วังราษฎร์  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนแบบเน้นการสื่อสาร Communicative  Approach โดยกำหนดให้นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ใช้ทักษะเชิงปฏิบัติ Active Learning เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้  ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวมีนโยบายให้ทุกเขตพื้นที่จัดการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเป็นเวลา 30 ชั่วโมงก่อนเปิดภาคเรียน
      ด้านอาจารย์พงษ์เทพ  ไพบูลย์หวังเจริญ หัวหน้าแผนกวิชาภาษาตะวันตก กล่าวว่า การจัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และเพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ อีกทั้งนำทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษไปใช้ในการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร มีความพร้อมในการเข้าสู่แผนพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมจำนวน  530 คน
     สำหรับการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 มีกำหนดการเรียนวันที่30 มิถุนายน วันที่7,14,21 กรกฎาคม และวันที่ 4 สิงหาคม โดยมีอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลเป็นอาจารย์ผู้สอน หัวหน้าแผนกวิชาภาษาตะวันตก กล่าวในตอนท้าย
     ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
     ขอบคุณภาพ : อ.สุภาภรณ์  นุกูลธรประกิต/ อภิรดี คำฟูบุตร
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา