โลโก้เว็บไซต์ สาขาศิลปศาสตร์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิตอล” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนก้าวทันเทคโนโลยีและนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ในศตวรรษที่ ๒๑ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาศิลปศาสตร์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิตอล” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนก้าวทันเทคโนโลยีและนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ในศตวรรษที่ ๒๑

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 548 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          อาจารย์นวลศรี จารุทรรศน์ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ทางสาขาฯ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิตอล” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอน สาขาศิลปศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้สอนก้าวทันเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล นักศึกษาสามารถเข้าใจเทคนิค จากสื่อการเรียนการสอนได้มากขึ้น ณ ห้อง ๒๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มทร.ล้านนา ลำปาง โอกาสนี้ได้รับเกียรติวิทยากร จาก อาจารย์ชัยธวัช  จารุทรรศน์ ตำแหน่ง

         การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการอบรมหัวข้อการใช้ Poll Everywhere /Socrative/Plickers/Google Form/Padlet/ การถอดบทเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป โดยใช้ระยะเวลาการอบรมวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ รวมเวลา ๒ วัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนสาขาศิลปศาสตร์ เพิ่มเทคนิคและวิธีการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ ๒๑  โดยมีอาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๓๐ คน

        โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรบรรยาย โดยท่านได้กล่าวเสริมว่า การเรียนการสอนสมัยใหม่ ต้องมีการใช้สื่อเรียนรู้แบบใหม่ ใช้เทคโนโลยีและทำให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้จะทำให้นักศึกษา  เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ และเกิดประโยชน์สำหรับนักศึกษาต่อไป อาจารย์ชัยธวัช กล่าวปิดท้าย

ที่มาของข่าว : อภิรดา คำฟูบุตร นักวิชาการศึกษา

ภาพ : เกศกนก เนตรวงศ์ ปชส. มทร.ล้านนา ลำปาง

 

               ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา