โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 754 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่งสำเนาหนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จึงได้จัดทำกำหนดการเพื่อแจ้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้
       10-11 สิงหาคม 2561    ซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
       26 สิงหาคม 2561         ซ้อมใหญ่ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
                                        ช่วงเช้า          -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
                                                            -คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
                                         ช่วงบ่าย        -คณะวิศวกรรมศาสตร์
      28 สิงหาคม 2561 รับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
             ช่วงเช้า          -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
                                         -คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
             ช่วงบ่าย               -คณะวิศวกรรมศาสตร์
              ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ต้องกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตทาง http://ejobs.rmutl.ac.th (มหาวิทยาลัยจะแจ้งวันเปิดระบบให้ทราบอีกครั้ง) พร้อมยื่นผลการกรอกแบบข้อมูลในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สำหรับบัณฑิตที่ทำงานแล้ว  ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้หัวหน้างานกรอกแบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยสถานประกอบการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบัณฑิต ทำได้  2  ช่องทางดังนี้  
            - กรอกผ่านระบบ  ที่เว็บไซต์  http://dsd.rmutl.ac.th/pamern  (หรือ) 
            -ดาวโหลดแบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560 หากสถานประกอบการประเมินโดยใช้แบบประเมิน ขอความกรุณานำส่งแบบประเมินที่ประเมินเสร็จแล้วกลับมายังฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา เลขที่ 200 ม. 17  ต.พิชัย  อ.เมือง จ.ลำปาง  หรือโทรสาร 0-5434-2549  ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา 0 5434 2547-8 ต่อ 113


           กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560
           แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
           แบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยสถานประกอบการ (กรณีกรอกแบบสอบถามออนไลน์)
           แบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยสถานประกอบการ (กรณีกรอกแบบสอบถามและจัดส่งมายังมหาวิทยาลัยฯทางไปรษณีย์)
           หนังสือขออนุญาตลางานบัณฑิต  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา