โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรับฟังการการชี้แจงด้านต่างๆ ภายหลังจากได้รับสนับสนุนทุนวิจัย RMUTL OTOP Mentor61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรับฟังการการชี้แจงด้านต่างๆ ภายหลังจากได้รับสนับสนุนทุนวิจัย RMUTL OTOP Mentor61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 534 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย RMUTL OTOP Mentor 61 ภายใต้โครงการ "การศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนในสถานศึกษากับการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ ๖ จังหวัด" โดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางได้รับงบประมาณจากสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนสน 14 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 610,000 บาท

         ซึ่งประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 โครงการ คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 โครงการคณะบริหารธุรกิจและศิปศาสตร์ 10 โครงการ ซึ่งในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 ทางแผนกวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา ได้เชิญนักวิจัยเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดด้านการเบิกจ่ายการดำเนินโครงการวิจัย และลงนามในสัญญารับ เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นตามแผนงาน

ขอบคุณภาพ/ข่าว : ผศ.พงศกร  สุรินทร์ รอง ผอ.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา