โลโก้เว็บไซต์ 2 หน่วยงาน จับมือ เพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรพื้นบ้าน สนับสนุนกิจกรรมรวมกลุ่มให้เกษตรกร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

2 หน่วยงาน จับมือ เพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรพื้นบ้าน สนับสนุนกิจกรรมรวมกลุ่มให้เกษตรกร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 พฤษภาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 485 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเค้กสับปะรด ไส้อั่ว หมูแผ่น และหมูสวรรค์ โดยใช้วัตถุดิบสมุนไพรในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรพื้นบ้าน และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่มให้เกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมกลุ่มรูปแบบสหกรณ์ และนำไปสู่การปฏิบัติในการลดต้นทุน การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 จำนวน 10 คน ณ มทร.ลำปาง บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำเค้กสับปะรด ไส้อั่ว หมูแผ่น และหมูสวรรค์ และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้กับชุมชนต่อไป...

ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์   ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา