โลโก้เว็บไซต์ 2 มหาวิทยาลัย จับมมือ ฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร เทคโนโลยีการหมัก แก่อาจารย์โรงเรียนต่าง ๆ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

2 มหาวิทยาลัย จับมมือ ฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร เทคโนโลยีการหมัก แก่อาจารย์โรงเรียนต่าง ๆ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 เมษายน 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 627 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณณี บวรสมบัติ เป็นวิทยากร และผู้ประสานงานการจัดอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีอาหารหมักระดับชุมชน”  โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในอาหาร เทคโนโลยีการหมัก อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบเทมเป้ และบรรยายเรื่อง น้ำอ้อยน้ำปลาหวานเทมเป้ และน้ำพริกเทมเป้ ให้แก่อาจารย์ในโรงเรียน และผู้สนใจเกี่ยวกับจุลินทรีย์ ในวันที่ 26 - 27 เมษายน 2561 จำนวนประมาณ 50 คน ณ ชั้น 7 – 8 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองหมักเทมเป้ และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้กับชุมชนต่อไป...ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา