โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนองานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ทักษิณ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนองานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ทักษิณ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 พฤษภาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 595 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561
          สำหรับการนำเสนอผลงานดังกล่าว เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ด้านการวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยนำเสนอภาคโปสเตอร์ 4 ผลงานวิจัย ประกอบด้วย การเปรียบเทียบผลผลิตคุณภาพของไข่ไก่และต้นทุนค่าอาหารในไข่ไก่ที่ได้รับอาหารข้นสูงสูตร 16 และ 18 เปอร์เซ็นโปรตีน  เจ้าของผลงานผู้ช่วยศาตราจารย์นิรันดร  กองเงิน  สายพันธุ์สับปะรดที่มีผลต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมซอร์เบท  ผลงานผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิวา  กองเงิน  ผลของการผสมฟักทองในผลิตภัณฑ์เส้นบุกต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและประสาทสัมผัส ผลงานผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา อัมมวรรธน์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์ของปัจจัยการตลาดและการยอมรับของผู้บริโภคต่ออาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากข้าวก่ำ ผลงานอาจารย์ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ 
          ทั้งนี้การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้แนวคิดงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว / ภาพ : อ.ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ
 







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา