โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือจุฬาฯ อาชีวะและวิทยาลัยเกษตรพัฒนาหลักสูตรสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (New  Breed) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา จับมือจุฬาฯ อาชีวะและวิทยาลัยเกษตรพัฒนาหลักสูตรสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (New Breed)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1464 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         26 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการขยายผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร  ในโอกาสทำความเข้าใจและสร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดหลักสูตรฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 
         ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการและมีความพร้อมที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่รู้วิธีบริหารจัดการผลผลิตของตนเอง ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจัดการผลผลิต การบรรจุ การขนส่ง การตลาดจนถึงผู้บริโภค ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีภาคเหนือ โดยมีความเห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (New  Breed) ภายใต้โครงการขยายผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
          ด้าน ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายสัตวแพทย์ ดร.อรรณพ  คุณาวงษ์กฤต ที่ปรึกษาอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำนักงานวิชาทรัพยากรการเกษตร กล่าวว่า หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังพลที่มีสมรรถนะและศักยภาพด้านการประกอบการเกษตรสูง สำหรับการดำเนินงานในชุมชนและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิตและการสร้างต้นแบบของหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนการลงมือปฏิบัติในสถานที่จริง อีกทั้งเป็นการร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิต
         สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายสัตวแพทย์ ดร.อรรณพ  คุณาวงษ์กฤต นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทีมผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ทีมผู้อำนวยการมาตรฐานอาชีวศึกษา และคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมจำนวนกว่า 70 คน โอกาสนี้คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
        ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
        เรียบเรียง : คงศักดิ์  ตุ้ยสืบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา