โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตามเป้าหมาย 5 Flagships ของมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตามเป้าหมาย 5 Flagships ของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 เมษายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 283 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำเร็จด้วยดี...วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตามเป้าหมาย 5 Flagships ของมหาวิทยาลัย ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา"การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้ามุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพเพื่อสังคม ตามเป้าหมาย 5 Flagships ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องคุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ โดยมีบุคลาการสายวิชาการและสายสนับสนุนจาก มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่เข้าร่วมในการประชุม จำนวน 350 คน 

        การประชุมดังกล่าว ใช้เวลา 2 วัน 4-5 เมษายน 2561 ลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมพลังสมอง สำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ #5Flagships ประกอบด้วย 

1.University for workforce Development (มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนากำลังคนฐานราก)

2.Hands-on University (มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ)

3.Famer University (มหาวิทยาลัยเกษตรกร)

4.Transportation University (มหาวิทยาลัยการขนส่ง)

5.International Trading University (มหาวิทยาลัยการค้าระหว่างประเทศ) 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา