โลโก้เว็บไซต์ ผู้นำนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการนักศึกษาแกนนำต้านยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้นำนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการนักศึกษาแกนนำต้านยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 เมษายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 777 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมโครงการนักศึกษาแกนนำต้านยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ณ ศูนย์ปฏิบัติการศรีวารี พาวิลเลียน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561
        กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษา 9 เครือข่าย โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดภายใต้แนวคิดพลังนักศึกษารู้เท่าทันสารเสพติด เครือข่ายนิสิตปกป้องเยาวชนไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเครือข่ายนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีการนำมาขยายผลแก่นักศึกษาร่วมสถาบันต่อไป
       ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
       ภาพ : ตะวัน  ตันตา 
       ที่มาของข่าว : สำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา