โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนองานวิจัยระดับชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำเสนองานวิจัยระดับชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 เมษายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 436 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         31 มีนาคม 2561 อาจารย์สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5  ประจำปี 2561 (The 5th NMCCON 2018) “วิจัยและพัฒนาสู่การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
         การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและบริการวิชาการ มีการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ทั้งหมด 4 เรื่อง ประกอบด้วยการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันบริหารงานระบบน้ำประปาหมู่บ้าน  กรณีศึกษา บ้านมิ่งมงคล อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยอาจารย์นราวิชญ์  ความหมั่น การพัฒนานิทานแอนิเมชั่น 2 มิติสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นแบบเลือนราง กรณีศึกษาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง โดยอาจารย์คนึงนุช สารอินทร์จักร การพัฒนาระบบบริหารงานจัดซื้อวัสดุ โรงเรียนวัดเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยอาจารย์สุขุมาล  ตั้วสกุล และผลงานวิจัย การพัฒนาสื่อการผลิตเชื้อเห็ดนางฟ้า เพื่อพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยอาจารย์วชิระ หล่อประดิษฐ์
        ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา