โลโก้เว็บไซต์ เด็กราชมงคลลำปางสุดเจ๋ง  คว้ารางวัลระดับประเทศ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เด็กราชมงคลลำปางสุดเจ๋ง คว้ารางวัลระดับประเทศ พัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 เมษายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2411 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นักศึกษาทีมเก๊าซอมพอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำผลงาน Brailler for the blind คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  การประกวดโครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ ปีที่ 12  SCB Challenge เผยนำองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เรียนมาพัฒนาสื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม
          30 มีนาคม 2561 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร นักศึกษาทีมเก๊าซอมพอ ประกอบด้วย  นายณัฐพงษ์ ธิเชื้อ นายจาตุรงค์ วงค์ใจ และนางสาวนลินรัตน์ ธนภณไชยศานต์ นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำเสนอสรุปผลโครงงาน Brailler for the blind แก่คณะกรรมการโครงการ ฯ พร้อมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จาก 20 ทีมสุดท้ายจาก 191 โครงงานทั่วประเทศ
นายณัฐพงษ์ ธิเชื้อ หัวหน้าทีมเก๊าซอมพอ กล่าวว่า Brailler for the blind เป็นโครงงานที่ทีมมุ่งหวังที่จะนำองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เรียนมาพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตา ด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับฝึกพิมพ์อักษรเบรลล์ ให้กับกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและครูผู้สอน ในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดลำปาง ทำให้เกิดทักษะในการพิมพ์อักษรเบรลล์ และสามารถผลิตหนังสือภาพประกอบอักษรเบรลล์ได้ด้วยตนเอง โดยหวังว่าซอฟต์แวร์นี้จะเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอดอื่นๆต่อไป  
          ในนามตัวแทนของทีมฯ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้และการทำงานของนักศึกษา ขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เปิดเวทีให้นักศึกษาทั่วประเทศได้แสดงความสามารถและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง ที่ให้ข้อมูลและความร่วมมือในการพัฒนาสื่อ และขอบคุณสมาชิกทีมตลอดจนจิตอาสาทุกคนที่ร่วมกันทำจนโครงการนี้สำเร็จ แม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดลง แต่ซอฟต์แวร์ที่พัฒนายังคงมีประโยชน์แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดและผู้สนใจ โดยสามารถติดต่อขอรับแผ่นซอฟต์แวร์ฝึกพิมพ์อักษรเบรลล์ มายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เลขที่ 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 (วงเล็บมุมซอง Brailler fighter) พร้อมซองขนาด a4 จ่าหน้าซองถึงตนเองและติดสแตมป์ 10 บาท หรือติดต่อทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ BlindisFriends หัวหน้าทีมเก๊าซอมพอ กล่าวในตอนท้าย
          สำหรับสมาชิกทีมเก๊าซอมพอจูเนียร์ประกอบด้วย นางสาวอรกัญญา วงศ์รักไทย นายณัฐพงษ์ ธิเชื้อ นายนันทวัตร เทพแก้ว นายกมล สมใคร้ นางสาวนลินรัตน์ ธนภณไชยศานต์ นาย จาตุรงค์ วงค์ใจ นางสาวนัดดา ธรรมสิทธิ์ นายจักรกฤษณ์ กำนิจอุย และนางสาวนุชจิรา ตันทะดา โดยมีอาจารย์คนึงนุช สารอินจักร์ และอาจารย์สุขุมาล ตั้วสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา