โลโก้เว็บไซต์ ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพขั้นสูง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพขั้นสูง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 เมษายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 265 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง  ขอประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพขั้นสูง สำหรับประกอบโครงการการพัฒนาศักยภาพระบบปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคโมเดล Thailand 4.0 จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดตามแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา