โลโก้เว็บไซต์ ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 เมษายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 235 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง  ขอประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ สำหรับประกอบโครงการการพัฒนาศักยภาพระบบปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคโมเดล Thailand 4.0 จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา