โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์เพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยและบุคลากร ด้านสายวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์เพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยและบุคลากร ด้านสายวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 เมษายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 422 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์เพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยและบุคลากร ด้านสายวิชาการ

                เมื่อวันที่ ๓  เมษายน ๒๕๖๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (BAC) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ และประชุมบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ (สายวิชาการฯ) เพื่อขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์เพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยและบุคลากร ด้านวิชาการและการเรียนการสอน  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมประชุมกว่า ๑๒๐ คน

                ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี เปิดเผยว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการหารือเพื่อหามติ การทำประชาพิจารณ์ร่วมกัน ในเรื่องต่างๆ อาทิ การลงชื่อปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตลอดจนการเขียนภาระงานสายสนับสนุน ประเภทสายบริหาร สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑) ผลการดำเนินงานตามโครงการ ไตรมาสที่ ๑

                นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานในหลายๆ ด้าน ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยังให้ขอให้อาจารย์ดำเนินการจัดทำข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) โดยส่งที่หลักสูตร ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ พร้อมกันนี้ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ยังได้สรุปการขอรับทุนโครงการ OTOP Mentor ๖๑ มทร.ล้านนา ลำปาง สรุปการดำเนินงานวิจัยท้องถิ่น “รูปแบบการบริหารจัดการป่าต้นน้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง สู่การขยายผลเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ปิดท้ายด้วยการส่งผลงานของ ๓ คณะ ในรอบ ๖ เดือนที่จะนำส่ง เพื่อเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (BAC) ครั้งที่ ๕ ในวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในโอกาสต่อไปด้วย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวปิดท้าย

ติดตามชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ 

http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1430

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา