โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดอบรมพัฒนาผู้รับบริการด้านงานคลังและพัสดุ สำหรับผู้รับบริการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา จัดอบรมพัฒนาผู้รับบริการด้านงานคลังและพัสดุ สำหรับผู้รับบริการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 มีนาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 930 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้รับบริการด้านงานคลังและพัสดุ สำหรับผู้รับบริการ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีคณาจารย์ บุคลากร จากสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตรลำปาง มทร.ล้านนา ลำปาง ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า ๑๒๐ คน

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี นุกูลคาม ผู้ช่วยอธิการบดี กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า การจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้รับบริการด้านงานคลังและพัสดุฯ ดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะขั้นตอนการจัดทำโครงการ การยืมเงินทดรองราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

          นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีหลักเกณฑ์แนวทางในการเบิกจ่าย ลดปัญหาการปฏิบัติงาน การเข้ากลุ่มปฏิบัติ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี นุกูลคาม ผู้ช่วยอธิการบดี กองคลัง มทร.ล้านนา กล่าวปิดท้าย

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก http://photo.lpc.rmutl.ac.th/admin.php?page=photos_add&upload_mode=multiple&processed=1ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา