โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ประสานความร่วมมือในการพัฒนาสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโดยใช้สื่อการสอน  STEM Education | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ประสานความร่วมมือในการพัฒนาสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโดยใช้สื่อการสอน STEM Education

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 มีนาคม 2561 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 841 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง ประสานความร่วมมือในการพัฒนาสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโดยใช้สื่อการสอน  STEM Education

          วันที่ 21 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยการบริหารงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล ได้มอบหมายให้ ดร.พวงทอง วังราษฏร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  และคณะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า: ดร.ปณิฐิ แสนจิตร และ อาจารย์อำนาจ ผัดวัง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรการบัญชี: อาจารย์ณัฐนรี  ทองดีพันธุ์ หลักสูตรการตลาด: ดร.อัจฉราพร  แปลงมาลย์  และ หลักสูตรการจัดการธุรกิจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบกระบวนการเตรียมตัวป้อนกับคณะผู้บริหารและอาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ นำโดย รองผู้อำนวยการพิรุณ  อินทร์หอม และรองผู้อำนวยการคนองเดช  ดาวสุข และคณะครู เพื่อนำไปสู่การลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันสู่การปฏิบัติทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเทียบโอนการศึกษาระหว่างสถาบันในการให้โควตาการรับผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ได้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และการพัฒนาผู้เรียนภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโดยใช้สื่อการสอน  STEM Education ในส่วนของด้านการวิจัยและบริการวิชาการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกัน  และการบริหารจัดการองค์กร มุ่งเน้นประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบัน ไปสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันสร้างเครือข่ายกับองค์กรอื่นในพื้นที่เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของทั้งสองสถาบัน ซึ่งการลงนามจะมีการกำหนดวันขึ้นในเวลาอันใกล้นี้

ข่าว: อ.คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ
ภาพ-ที่มาของข่าว: ผศ.กนกวรรณ เวชกามาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา