โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเชื้อรากำจัดมอดและแมลง ศัตรูกาแฟ ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา บ้านป่าเหมี้ยง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเชื้อรากำจัดมอดและแมลง ศัตรูกาแฟ ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา บ้านป่าเหมี้ยง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มีนาคม 2561 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 894 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 17 มีนาคม 2561 คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา ลงพื้นที่บ้านป่าเหมี้ยง ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา บ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลี ตั้งระเบียบ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา วิทยากรดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเชื้อรากำจัดมอดและแมลง ศัตรูกาแฟ โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าให้กับผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 4 ของโครงการที่ต่อเนื่องจากการศึกษารูปแบบ Ecosystem  ของกาแฟบ้านป่าเหมี้ยง   โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นการสื่อสารเกี่ยวกับการทำธุรกิจกาแฟที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สืบทอดและขยายผลการประกอบอาชีพปลูกกาแฟ รวมทั้งสร้างความยั่งยืนในการปลูกกาแฟแก่เกษตรกรในพื้นที่บ้านป่าเหมี้ยงซึ่งเมื่อชุมชนเข้มแข็งย่อมยังผลต่อรายได้ และเศรษฐกิจในพื้นที่มีความเข้มแข็งต่อไป

           สำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าวมีเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน โดยมีการฝึกปฏิบัติทำเชื้อราด้วยตนเองและนำเชื้อรากลับไปใช้ในพื้นที่เกษตรของตนเองต่อไป

 

ภาพ/ข่าว: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา