โลโก้เว็บไซต์ ประชุมบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนบูรณาการทุกสาขา พัฒนางานอย่างมีศักยภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนบูรณาการทุกสาขา พัฒนางานอย่างมีศักยภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 มีนาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 727 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันนี้ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ

         การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมหารือกันในเรื่องของการบริหารจัดการคณะฯ ด้านต่างๆ อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง งบประมาณ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข การจัดทำ มคอ.๕ มคอ.๗ อาจารย์และนักศึกษาตัวป้อน และแนวทางการหาตัวป้อนของแต่ละหลักสูตร ดำเนินการประชุมโดย ดร.พวงทอง วังราษฏร์ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

       ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม โอกาสนี้ ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง ๒ ท่าน ได้แก่ อาจารย์จันทร์ฉาย กันทิวงค์ และอาจารย์ วราภรณ์ สิงห์แก้วสืบ สาขาการบัญชี ที่สามารถสอบเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะรายงานตัวและบรรจุราชการ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่จะถึงนี้ พร้อมกันนี้ ยังได้มอบของที่ระลึกเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ทั้งสองท่านดังกล่าวด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา