โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ศึกษารูปแบบ Business Ecosystem ของกาแฟบ้านป่าเหมี้ยง พัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ศึกษารูปแบบ Business Ecosystem ของกาแฟบ้านป่าเหมี้ยง พัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 มีนาคม 2561 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 753 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ศึกษารูปแบบ Business Ecosystem ของกาแฟบ้านป่าเหมี้ยง พัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน

          3 มีนาคม 2561 คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่บ้านป่าเหมี้ยง ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา บ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 
           อาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ และ อาจารย์พรพิมล อริยะวงษ์ หัวหน้ากิจกรรมโครงการวิจัย กล่าวว่า โครงการวิจัยการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา บ้านป่าเหมี้ยง เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าให้กับผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 3 ของโครงการคือ ศึกษารูปแบบEcosystem ของกาแฟบ้านป่าเหมี้ยง  ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการความรู้ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อสร้างองค์ความรู้เฉพาะพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นการสื่อสารเกี่ยวกับการทำธุรกิจกาแฟที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สืบทอดและขยายผลการประกอบอาชีพปลูกกาแฟ รวมทั้งสร้างความยั่งยืนในการปลูกกาแฟแก่เกษตรกรในพื้นที่บ้านป่าเหมี้ยงซึ่งเมื่อชุมชนเข้มแข็งย่อมยังผลต่อรายได้ และเศรษฐกิจในพื้นที่มีความเข้มแข็งต่อไป

           สำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าวมีเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน พร้อมให้ข้อมูลและนำศึกษาดูงานการบริการจัดการของเสียในทุกกระบวนการของการผลิตกาแฟ 

ข่าว   จารุวรรณ สุยะ
ผู้ให้ข้อมูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา (หัวหน้าโครงการวิจัย)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา