โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 375 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมพัฒนวิทย์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

          การประชุมดังกล่าวมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการ การหารือการบูรณาการหลักสูตร เกณฑ์การคัดเลือกหลักสูตรโรงเรียน และการนำกิจกรรมหลักสูตรสู่การปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีบทบาทในการสนับสนุนในรูปแบบของพี่เลี้ยง  ตามความเหมาะสมที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว / ภาพ : อ.ธีรวัฒน์  เทพใจกาศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา