โลโก้เว็บไซต์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่โรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่โรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 177 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สุวรรณ  จันทร์อินทร์  และอาจารย์กรรณิการ์  ใจคำมา ทีมงาน STEM Education  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่โรงเรียนสบปราบพิทยา โดยมีคุณครูอังสุมาริน  ปาละจะเร เป็นตัวแทนผู้บริหารในการรับมอบ ทั้งนี้โรงเรียนสบปราบพิทยาเป็นหนึ่งในสถาบันเครือข่ายพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  โอกาสนี้มีนักศึกษาศิษย์ปัจจุบันที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดังกล่าวได้เล่าประสบการณ์ชีวิตการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแก่รุ่นน้อง และทางทีมงานได้ร่วมหารือถึงแนวทางการในการร่วมดำเนินโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2561  ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาตัวป้อนและโครงการความร่วมมือต่างๆ ในอนาคต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงอย่างแท้จริง

           ภาพ / ข่าว: ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา