โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตขวดพลาสติก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตขวดพลาสติก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 พฤศจิกายน 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 254 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตขวดพลาสติก ณ  บริษัท  P & S Plastic   อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

    การศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยศึกษาดูงานด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ  การผลิตขวดพลาสติก  การควบคุมคุณภาพ  การติดฉลาก  การจัดเก็บสินค้า  การจัดส่งสินค้า ทั้งนี้มีอาจารย์พงศกร  สุรินทร์ และ อาจารย์มนินทรา  ใจคำปัน  เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม

    ข่าว /ภาพ : อาจารย์พงศกร  สุรินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา