โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน “วันวัฒนธรรม” ปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน “วันวัฒนธรรม” ปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 230 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วัฒนธรรม กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการราชมงคลร่วมใจ  สืบสานวิถีไทย  ครั้งที่ 13 และโครงการวัฒนธรรมไทย 4 ภาค         ภายใต้ชื่องาน  “วันวัฒนธรรม”  โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

       การจัดงานวันวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการแสดงผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาของแต่ละหลักสูตรร่วมกับโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

       สำหรับกิจกรรมภายในงาน  มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ได้แก่ การออกร้านกาดหมั้ว คัวแลง  นิทรรศการภูมิปัญญาการทำตุงและการแกะสลักผักผลไม้  กิจกรรมการถ่ายภาพชุดพื้นเมือง จากชมรมถ่ายภาพ  การประกวดโฟล์คซองคำเมือง   การประกวดนิทรรศการวัฒนธรรมไทย   การประกวดตัวละครในวรรณคดี  และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา เพื่อความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานงานด้านวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

 

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา