โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 300 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำทีมงานฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร." ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อ.หางดง เชียงใหม่ จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
          การจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดกรอบการบริหารเครือข่ายสำนักวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนปัญหาและหาแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกัน อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการเครือข่ายระบบทะเบียนในการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด
          สำหรับการประชุมมีการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารและสำนักงานผู้อำนวยการ แลกเปลี่ยนในประเด็น สำนักศึกษาทั่วไป งานพิเศษของแต่ละ สวท. แนวทางการยุบรวมหลักสูตร  กลุ่มหลักสูตร แลกเปลี่ยนในประเด็นหลักสูตรกับการประกันคุณภาพ (มคอ.2-7) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่มรับสมัครนักศึกษาใหม่ แลกเปลี่ยนประเด็น TCAS การรับนักศึกษาใหม่เชิงรุก การตรวจสอบวุฒิการศึกษาเดิม การทำบัตรนักศึกษาใหม่ กลุ่มงานทะเบียน แลกเปลี่ยนประเด็นการจัดตารางสอน การประเมินผู้สอน การส่งเกรด การจัดทำปฏิทินการศึกษา กลุ่มสำเร็จการศึกษาและปริญญาบัตร แลกเปลี่ยนประเด็นการตรวจสอบการเรีนครบหลักสูตร การยื่นขอสำเร็จการศึกษา พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และกลุ่มระบบสารสนเทศ แลกเปลี่ยนประเด็น FTES  การบริหารจัดการฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงของข้อมูลอาจารย์ นักศึกษาและหลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า  200  คน
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : อ.ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ /จิณณ์ณณัช อาณาเขต
          ภาพ : อ.ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ /จิรวัฒน์ แก้วรากมุข / เครือข่าย สวท. 9 มทร. สืบค้นได้จาก https://www.facebook.com/regis9rmut/
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา