โลโก้เว็บไซต์ เด็ก ENG ราชมงคลลำปาง จัดสัมมนา Survival English เรียนรู้เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เด็ก ENG ราชมงคลลำปาง จัดสัมมนา Survival English เรียนรู้เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 518 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาหัวข้อ Survival English รู้ภาษาอังกฤษทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นจริงหรือ ณ ห้องบรรยายรวม ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เรียนรู้เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวว่า  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ  การจัดสัมมนา Survival English ครั้งนี้ เป็นหัวข้อที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษและได้ทราบเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นอย่างถูกต้อง และเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  
          ด้านนางสาววิชุดา ทนดี ผู้รับผิดชอบโครงการว่า นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จึงร่วมกันจัดสัมมนาหัวข้อ Survival English รู้ภาษาอังกฤษทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นจริงหรือขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคุณสุรีพร  อินทร์เมือง หรือครูพี่หวาน ติวเตอร์โรงเรียนสอนภาษาในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร  การจัดสัมนนาครั้งนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของสาขาในรายวิชาการสัมมนาภาษาอังกฤษ  ซึ่งนักศึกษาจะต้องนำเสนอหัวข้อที่สนใจในรูปแบบของการจัดสัมมนา และเรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีม ตั้งแต่การวางแผน  การดำเนินงาน  การติดตามและประเมินผล โดยรายวิชาดังกล่าวมีอาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ เป็นอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 150 คน
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : อาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา