โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวัน ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวัน ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 914 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          19 มกราคม 2561 ดร. ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ Professor Dr. Pi-Jen Tsai จาก National Pingtung University of  Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน ในโอกาสประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และงานวิจัย กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561
          สำหรับการหารือดังกล่าวมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : พจมาศ คำปัน สำนักงานคณะวิทยาศษตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา