โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับรางวัลเชิดชูเกียรติในงานสถาปนาครบรอบ 13 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับรางวัลเชิดชูเกียรติในงานสถาปนาครบรอบ 13 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 458 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในงานสถาปนาครบรอบ 13 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ บริเวณลานบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
          สำหรับเขตพื้นที่ลำปาง มีผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเพชรราชมงคลและระดับราชมงคลสรรเสริญ (เข็มเงิน) จำนวน 11 คน ประกอบด้วย รางวัลระดับเพชรราชมงคล ประเภทผู้บริหารระดับต้น ได้แก่ นางสาวปภาวรินทร์ บุญมาก ประเภทอาจารย์ ด้านกิจกรรม ได้แก่นางจิตต์มนัส สมโน ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่นายไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น ประเภทนักศึกษา ด้านการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ นายณัฐพงษ์ ธิเชื้อ และระดับราชมงคลสรรเสริญ (เข็มเงิน) ประเภทอาจารย์ด้านบริการวิชาการ ได้แก่ นายสมเกียรติ  ตันตา ด้านวิจัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ  จิตรเจริญ ด้านกีฬา ได้แก่ นายวิรยะ เดชแสง ประเภทสายสนับสนุนด้านวิชาการ ได้แก่ นายอภิชาติ ปีบ้านใหม่ ประเภทศิษย์เก่า ด้านสนับสนุนมหาวิทยาลัย ได้แก่ นายชยุต ราชาตัน ด้านส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง ได้แก่ นายณรงค์ ธรรมจารี และประเภทนักศึกษา ด้านจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ นายบุญชู แสงต้อ
          รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นรางวัลที่ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้บริหาร บุคลากรสายสอน  สายสนับสนุน นักศึกษา และศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัย ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและกิจกรรม ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการสนับสนุนส่งเสริมมหาวิทยาลัย ด้านการส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง ด้านทักษะผู้นำ  ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรม โดยจะมอบเป็นประจำทุกปีในงานวันสถาปนาครบรอบการก่องตั้งมหาวิทยาลัย 18 มกราคม
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา