โลโก้เว็บไซต์ ขอบเขตงาน TOR ครุภัณฑ์สาขาพืชศาสตร์ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1 ชุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอบเขตงาน TOR ครุภัณฑ์สาขาพืชศาสตร์ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1 ชุด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มกราคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 สาขาชืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม และยังรองรับการเจริญและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับท้องถิ่นและชุมชน รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจมีทางเลือกในการศึกษา ที่จะนำมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เพื่่อนำไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  จึงขอขอบเขตงาน TOR ครุภัณฑ์สาขาพืชศาสตร์ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1 ชุด

ดังรายละเอียดแนบ

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา