โลโก้เว็บไซต์ เก๊าซอมพอจูเนียร์ ต้อนรับทีมงาน SCB challenge ในโอกาสติดตาม การดำเนินโครงงาน Brailler for the blind | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เก๊าซอมพอจูเนียร์ ต้อนรับทีมงาน SCB challenge ในโอกาสติดตาม การดำเนินโครงงาน Brailler for the blind

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มกราคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 799 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         10 มกราคม 2560 นักศึกษาทีมเก๊าซอมพอจูเนียร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน Brailler for the blind และคณะครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงาน SCB challenge ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการฯ ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ลำปาง  อ.เมือง  จ.ลำปาง
         โครงงาน Brailler for the blind เป็นโครงการที่นักศึกษา สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประกอบด้วย  นางสาวอรกัญญา วงศ์รักไทย นายณัฐพงษ์ ธิเชื้อ  นายนันทวัตร เทพแก้ว นายกมล สมใคร้  นางสาวนลินรัตน์ ธนภณไชยศานต์  และนายพิรมล บุญเสริมส่ง ส่งเข้าประกวดโครงการ SCB challenge กล้าใหม่ ใฝ่รู้ ปีที่ 12  โดยมีอาจารย์คนึงนุช สารอินจักร์ และอาจารย์สุขุมาล ตั้วสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมจากผู้เข้าประกวดทั่วประเทศ 
          สำหรับการดำเนินงานในโครงการประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรม Brailler fighter กิจกรรม Play and Learn และกิจกรรม Photo book for blind  โดยมุ่งหวังให้ได้ซอฟต์แวร์สำหรับฝึกพิมพ์อักษรเบรลล์เบื้องต้นแก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็นและอาสาสมัคร ก่อให้เกิดทักษะการพิมพ์และสามารถร่วมกันสร้างสื่อการเรียนรู้ประเภทกายสัมผัส  และสามารถนำซอฟแวร์ไปเผยแพร่และขยายผลให้กับสถาบันการศึกษาอื่นได้
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : อรกัญญา วงศ์รักไทยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา