โลโก้เว็บไซต์ Christmas 2017 Talent Show โชว์ความสามารถ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

Christmas 2017 Talent Show โชว์ความสามารถ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 214 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี จารุทรรศน์ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Christmas 2017 Talent Show จัดโดยศูนย์ภาษา ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมีนักศึกษา จากทุกสาขา ทุกคณะที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

                โครงการ Christmas 2017 Talent Show ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมในวันคริสต์มาส ตลอดจนให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น รวมทั้งเป็นการสืบสารสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีของไทยและตะวันตก

                สำหรับกิจกรรมในโครงการที่จัดขึ้น ประกอบด้วย การแสดงความสามารถของนักศึกษา ในแต่ละสาขา ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล อาทิ กิจกรรมการประกวดร้องเพลงสากล (Chrismas Song) การประกวดทำการ์ดวันคริสต์มาสเป็นต้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา