โลโก้เว็บไซต์ กิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาต่อต้านยาเสพติด สร้างความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้กลยุทธ์ในการปฏิเสธ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาต่อต้านยาเสพติด สร้างความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้กลยุทธ์ในการปฏิเสธ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 927 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาต่อต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวัง ตามนโยบายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการใน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านกีฬาและกิจกรรมอบรมผู้นำนักศึกษาต่อต้านยาเสพติดในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งในด้านลักษณะและชนิดของสารเสพติด สถานการณ์แพร่ระบาดและวิธีป้องกัน  รวมทั้งทราบถึงกลยุทธ์ในการปฏิเสธ  ทักษะการสื่อสารที่ดี รวมทั้งทักษะในการแสดงออกและโต้ตอบอย่างมั่นใจ และประยุกต์ใช้ทักษะเหล่านั้นในลักษณะที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงได้
          การจัดอบรมผู้นำนักศึกษาต่อต้านยาเสพติด ได้รับเกียรติจาก ด.ต. สมพงษ์ ศรีทิน ด.ต. อดุลย์ ศรีวิชัย จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และคุณนพพล นพคุณ จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแก่นักศึกษา จำนวน 200 คน
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ / อ.จิตต์มนัส สมโน
          ที่มาของข่าว : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา