โลโก้เว็บไซต์ ขอเขตงาน ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเขตงาน ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ขอเขตงาน ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด เงินงบประมาณ ประจำปี   2561  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา