โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมสรุปปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมสรุปปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 386 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียนศึกษาดูงานเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศ และสรุปปิดโครงการภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ระหว่างวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร และโรงแรมแลนด์มาร์ค แม่โขงริเวอร์ เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีอาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร และอาจารย์ชนิชา จินาการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
          โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มทร.ทั้ง 9 แห่งที่เคยร่วมดำเนินการในโครงการได้กลับมาสานสัมพันธ์ เพื่อความร่วมมือและความเป็นเครือข่ายที่แนบแน่น ส่งผลดีต่อองค์กรในอนาคตอีกทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการ start up ได้รับโอกาสในการร่วมเวทีที่เป็นทางการระหว่างประเทศ ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน มีการส่งผ่านประสบการณ์และความรู้ระหว่างกัน
          ข่าว/ภาพ : อาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร
          เรียบเรียง : จารุวรรณ สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา