โลโก้เว็บไซต์ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารักสมุนไพรแพทย์ไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารักสมุนไพรแพทย์ไทย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 ธันวาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 90 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            สถาบันพัฒนาปัญญาไทย  ได้จัดศูนย์เรียนรู้เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ได้รู้จกสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารและยา เพื่อลดความเจ็บป่วยและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งที่บ้านและมหาวิทยาลัย ที่เรือนสมุนไพรในพืชสวนโลก (อุทยานราชพฤษ์เฉลิมพระเกียรติ)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา