โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 ธันวาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 84 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  ภาคเหนือตอนล่าง  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 หลักสูตร   ผุ้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www2.cgisth.nu.ac.th/training  ค่าฝึกอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าเดินทาง และอื่นๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา  หรือ โทร.055-968707


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา