โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 พฤศจิกายน 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 181 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตร นวัตกรรมการบริหารงานท้องถิ่นในยุคของการเปลี่ยนแปลง  ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2560
  2. หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม  2560
  3. หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม  2561
  4. หลักสูตร หัวหน้างานกับการพัฒนาการบริหารงานประจำวันที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561
  5. หลักสูตร การคิดอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาคน และเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้กับองค์กร ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561
  6. หลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม  2561

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรและใบสมัครได้ที่ www.uniserv.cmu.ac.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา