โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับจังหวัด จัดขบวนแห่กัณฑ์มหาพน ร่วมโครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณข่วงนคร อ.เมือง จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับจังหวัด จัดขบวนแห่กัณฑ์มหาพน ร่วมโครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณข่วงนคร อ.เมือง จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 ธันวาคม 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 385 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดขบวนแห่กัณฑ์มหาพน ร่วมโครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๘   ณ บริเวณข่วงนคร อ.เมือง จ.ลำปาง โดยปีนี้ มหาวิทยาลัยฯ รับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์มหาพน โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมเดินขบวน และมีศูนย์วัฒนธรรมเป็นผู้ควบคุมดูแลความสวยงามของขบวน  ทั้งนี้ ขบวนเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ทั้งหมดรวม ๑๗ กัณฑ์ ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และเจ้าภาพร่วมจากอำเภอต่าง ๆ กว่า ๔๐ ขบวน ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกับมอบรางวัลการประกวดขบวนสวยงามอีกด้วย

    สำหรับผลการประกวดขบวนกัณฑ์เทศน์มหาชาติ โครงการตั้งธรรมหลวงเวียงละกอนเฉลิมพระเกียรติ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้รับเกียรติจากนายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมอบรางวัล ดังนี้

๑. ประเภทสถาบันการศึกษา  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนลำปางกัลยาณี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๔ และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๓

๒. ประเภทตัวแทนอำเภอ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเกาะคา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ อำเภอแม่ทะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง และรางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภองาว

    นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการตั้งธรรมหลวงฯ ดังกล่าว รับมอบเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร โรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนเทศบาล ๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล โรงเรียนธงชัยวิทยา โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ศูนย์ลำปาง) วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตลำปาง วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแม่ทะ อำเภอเกาะคา อำเภองาว อำเภอเสริมงาม อำเภอห้างฉัตร อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา