โลโก้เว็บไซต์ แจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์กิจกรรมในปฏิทิน “ปีท่องเที่ยว วีถีไทย เก่ไก๋อย่างยั่งยืน หรือ Amazing  Thailand Tourism Year 2018” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์กิจกรรมในปฏิทิน “ปีท่องเที่ยว วีถีไทย เก่ไก๋อย่างยั่งยืน หรือ Amazing Thailand Tourism Year 2018”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 ตุลาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 225 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ขอแจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์กิจกรรมในปฏิทิน “ปีท่องเที่ยว วีถีไทย เก่ไก๋อย่างยั่งยืน หรือ Amazing  Thailand Tourism Year 2018”  ซึ่งมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน

ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา