โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการ BAC ครั้งที่ 1/2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการ BAC ครั้งที่ 1/2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันนี้ (27 มกราคม 2559) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (BAC) ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เพื่อรายงานผลการดำเนินการและแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

    สำหรับวาระการประชุมประกอบด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ  การติดตามผลการดำเนินโครงการ การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 2/2558  และการเตรียมสอบ V-net

    ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา