โลโก้เว็บไซต์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบเครื่องกรองน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือนแก่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบเครื่องกรองน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือนแก่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 217 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ส่งมอบเครื่องกรองน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือนแก่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมีนายพิชัย สุดเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559

    อาจารย์พิฑูร  นพนาคร หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า เครื่องกรองน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือน เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ปริญญานิพนธ์ของนายเมธี  สายสุข นายสิทธิศักดิ์ จัดสม และนายกิตติชัย คำเครือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ โดยมีอาจารย์ประจักร์ โกษาวัง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใต้โครงการออกแบบและสร้างเครื่องกรองน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของน้ำ มีหลักการทำงานของเครื่องตามลำดับคือ การผ่านชั้นเติมออกซิเจน ถังบรรจุสารกรองแบบธรรมชาติ กรองด้วยไส้กรองใยสังเคราะห์ความละเอียด 5 ไมครอน ท่อบรรจุสารคาร์บอน ท่อบรรจุแมงกานีส ท่อบรรจุเรซิ่น ไส้กรองเซรามิคความละเอียด 0.3 ไมครอน และขั้นตอนสุดท้าย ฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยหลอดอุลตร้าไวโอเลต  จากผลการทดสอบของเครื่องพบว่าก่อนกรองมีค่าทางกาย เคมี และชีวภาพหรือเคมี ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดหมด แต่จะพบธาตุที่เป็นอันตราย เช่น โครเมียม เหล็ก ตะกั่ว เป็นต้น ภายหลังการกรองพบว่าการกรอง แบบช้าสุดและกรองแบบเร็วทำให้ปริมาณธาตุต่างๆ ลดลงและมีแบคทีเรียน้อยกว่าเกณฑ์กำหนด โดยการกรองแบบเร็วสุดให้ค่าคุณภาพน้ำที่ดีกว่าการกรองแบบช้าสุด ส่วนด้านเวลาในการกรองพบว่า การกรองแบบเร็วสุดสามารถกรองน้ำได้ 114.50 cc/s และการกรองแบบช้าสุดสามารถกรองน้ำได้ 12.55 cc/s 

    ด้านนายพิชัย  สุดเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง กล่าวว่า ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาชิ้นนี้สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพน้ำเป็นสนิมเหล็ก (น้ำฮาก)  ของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาวได้จริง  โดยใช้ในการอุปโภคโครงการอาหารกลางวัน การแปรงฟันเพื่อสุขภาพปากและฟัน  และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนในชุมชนได้ ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้สามารถนำองค์ความรู้มาพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม แก้ไขปัญหาชุมชน สังคมและประเทศชาติได้ และขอขอบคุณตัวแทนจากบริษัทโตโยต้าลำปาง ในการประสานงานด้านสิ่งประดิษฐ์กับทางมหาวิทยาลัยและการประสานงานด้านระบบเครื่องกรองน้ำสำหรับบริโภคในโรงเรียน

    สำหรับการส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ครั้งมีอาจารย์พิฑูร  นพนาคร อาจารย์พงศกร  สุรินทร์ และอาจารย์สรายุทธ  มาลัยพันธุ์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการเป็นผู้ส่งมอบแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

    ที่มาของข่าว : อ.พงศกร  สุรินทร์

    ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา