โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษารุ่นพี่ จัดกิจกรรมพาน้องทำบุญและจิตอาสา ก่อนสำเร็จการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษารุ่นพี่ จัดกิจกรรมพาน้องทำบุญและจิตอาสา ก่อนสำเร็จการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ตุลาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 229 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษารุ่นพี่ จัดกิจกรรมพาน้องทำบุญและจิตอาสา ก่อนสำเร็จการศึกษา

       วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ชั้นปีที่ ๔   นำน้องๆ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกันทำบุญ และเป็นจิตอาสา ให้อาหารสุนัข ณ วัดพระธาตุดอยม่วงคำ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จากนั้น เป็นการส่งมอบธงสาขาจากรุ่น สู่รุ่น ณ วัดพระธาตุดอยพระฌาน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการ เชื่อมความสัมพันธ์อันดี ความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ กับรุ่นน้อง ก่อนที่รุ่นพี่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทำกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเมตตาต่อสัตว์ หล่อหลอมจิตใจให้เป็นคนดีต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา