โลโก้เว็บไซต์ วทก.มทร.ล้านนา  จัดโครงการ Ubiquitous Learning นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน พัฒนาครูและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วทก.มทร.ล้านนา จัดโครงการ Ubiquitous Learning นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน พัฒนาครูและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กันยายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1549 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Ubiquitous Learning  พัฒนาครูและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 แก่คณาจารย์จำนวน 25 คน โดยฝึกการใช้งาน PollEverywhere, Kahoot, Socrative, Plickers และ Google Forms ณ ห้องบานเย็น อาคารพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2560  โดยมีอาจารย์ชัยธวัช  จารุทรรศน์ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรจัดอบรม
          สำหรับหลักสูตร Ubiquitous Learning เป็นหลักสูตรที่ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างสิ่งแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้ได้อย่างอิสระ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้เครื่องมือในการเข้าถึงการเรียนรู้ได้หลากหลาก ประกอบด้วย 5 กลุ่มนวัตกรรมคือกลุ่มที่หนึ่ง นวัตกรรมเพื่อแบบทดสอบหรือแบบสอบถาม ได้แก่เครื่องมือ Socrative , Kahoot , Google Form และ Plickers กลุ่มที่สองนวัตกรรมเพื่อสร้างแบบสำรวจความคิดเห็น ได้แก่ PollEverwhere , Mentimeter, AnswerGarden และ Google Forms  กลุมที่สามยวัตกรรมเพื่อการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย ได้แก่ QR Code Generator กลุ่มที่สี่นวัตกรรมการนำเสนอ ได้แก่ Prezi และกลุ่มที่ห้า นวัตกรรมระบบการจัดการเรียนรู้ได้แก่ Edmodo, Schoology และ Google Classroom เป็นต้น
         ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ / พจมาศ คำปัน
         ที่มาของข่าว :พจมาศ คำปัน
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา