โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฯ และนวัตกรรม ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกสับปะรด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฯ และนวัตกรรม ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กันยายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 196 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฯ และนวัตกรรม ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกสับปะรด

       เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร กิจกรรม : โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตร ผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลำปาง จำนวน 30 คน 

       โอกาสนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจากสนง.พัฒนาเทคโนโลยี สำงานอวกาศและภูมิสารสนเทศ และเป็นผู้ประสานงานร่วมกับสหกรณ์จังหวัด ในส่วนของ มทร.ล้านนา ลำปาง โดยผศ.ขวัญชัย บำรุงกิจได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 10 คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี                      ภูมิสารสนเทศ และสามารถใช้ประโยชน์จากดาวเทียมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา