โลโก้เว็บไซต์ รายวิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา จัดผลงานแสดงต้นแบบของนักศึกษารอบที่สอง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายวิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา จัดผลงานแสดงต้นแบบของนักศึกษารอบที่สอง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กันยายน 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 295 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายวิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา จัดผลงานแสดงต้นแบบของนักศึกษารอบที่สอง

       เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้นำองค์ความรู้ที่เปิดสอนรายวิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา (Process of Thinking and Problem Solving) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรายวิชาที่บูรณาการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ทุกหลักสูตร ทุกคณะ ที่มีตารางเรียนในวันจันทร์

       การจัดแสดงผลงานต้นแบบของนักศึกษา (Prototyping) จำนวน 35 ผลงาน การแก้ปัญหาชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะกับอาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนนำหลักการและข้อมูลที่ได้ ไปต่อยอดและเชื่อมโยงกับการพัฒนา การเรียนการสอนของหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา