โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด โครงการประกวดแผนธุรกิจ บ.เอพีฮอนด้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด โครงการประกวดแผนธุรกิจ บ.เอพีฮอนด้า

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    นักศึกษาทีม We are Independenceคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ  Marketing Plan Contest โครงการ 8 by A.P. Honda  ภายใต้แนวคิด  Unblocker, I am โดยประกาศผลเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลลำปาง

    นางสาวประทุมพร   เครือสุวรรณ นักศึกษาทีม We are Independenceกล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ได้รับประสบการณ์จริงจากหน่วยงานและองค์กรธุรกิจภายนอก ทางทีมงานได้เลือกนำเสนอแผนสื่อสารการตลาดเพื่อเจาะกลุ่ม Niche Market กับรถจักรยานยนต์ Honda Zoomer-X ภายใต้ แนวคิด “Unblocker, I am”  ในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม โดยในปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพได้รับการนิยมอย่างสูง ทางทีมงานจึงได้จัดกิจกรรม Sport  Unblocker  I am ซึ่งเข้ากันได้ดีกับ รถจักรยานยนต์ Honda Zoomer-X สำหรับการจัดงานประกอบด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนและร่วมสนุกกับนักกีฬา สโมสรฟุตบอลลำปางเอฟซี การแสดงของนักศึกษา บริการเปลี่นถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจสภาพรถ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการเดินกิจกรรม ขอบคุณเพื่อนๆนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วง และขอขอบคุณบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า ที่เปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง และสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

    สำหรับนักศึกษา ทีม We are Independence เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ประกอบด้วย น.ส  ประทุมพร   เครือสุวรรณน.ส  ดาราวรรณ   ใตวัน น.ส  สุพัตรา   สูงกลาง  น.ส  ขนิษฐา   คำเมือง  น.ส  เบญจทาศ   เสือปรางค์ น.ส  ทิพย์สุดา  จีนดา  และนายวรวุฒิ  ปัญญาไว  โดยมี อ.กรณิศ เปี้ยอุดร เป็น อ.ที่ปรึกษา  ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรม “ Marketing Plan Contest โครงการ 8 by A.P. Honda เป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการคิด ทำ และนำไปใช้ สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติในอนาคต

    ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ

    ภาพ  : https://www.facebook.com/kanitta.nukae วันที่สืบค้น :18กุมภาพันธ์2559


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา