โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาการบัญชี รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาชีพทางด้านบัญชี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาการบัญชี รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาชีพทางด้านบัญชี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 311 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาชีพทางด้านบัญชี ในงาน  management fair ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

    สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ส่งนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 2 ทีม โดยทีมระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย นางสาววิสายะ แมคคาน นางสาวสวนีย์ มุงเมือง นางสาวกาญจนา ชิ้นวงศ์กรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากผู้เข้าแข่งขัน 18 ทีม รับมอบโล่ ทุนการศึกษา 1,500 บาทพร้อมประกาศนียบัตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย นางสาวปภัสรา ปัญญาดี นางสาวนฤมล คำอ่อง นางสาวสุลีวัลย์ กันทะวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผู้เข้าแข่งขัน 11 ทีม รับมอบโล่ห์ ทุนกาศึกษา 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร โดยมี ดร.ปัญจพร ศรีชนาพันธ์ และ อาจารย์ณัฐยา สักเส็ด เป็นผู้ควบคุมทีม

    กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนของมหามหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สามารถนำความรู้มาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ข่าว :จารุวรรณ  สุยะ

    ภาพ/ที่มาของข่าว : อาจารย์ณัฐยา สักเส็ดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา