โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดห้องปฏิบัติการ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนโรงเรียนกิ่วลมวิทยา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดห้องปฏิบัติการ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนโรงเรียนกิ่วลมวิทยา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 199 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 สาขาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง ในโอกาสศึกษาหาความรู้นอกสถานที่ ตามโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ ห้อง Innovation ชั้น 6 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

    กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ด้านการวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แก่สถานศึกษาและชุมชน ซึ่งแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ฐาน คือฐานการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และฐานการเรียนรู้จุลชีววิทยา มี ดร.วัชรพงศ์  ศรีแสง และอาจารย์ศิริประภา ศรีทอง เป็นวิทยากร โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา เข้าร่วมจำนวน 52 คน

    ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ

    ที่มาของข่าว : ศยามล อินทิยศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา