โลโก้เว็บไซต์ รายวิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ มทร.ล้านนา ลำปาง สู่การแสดงผลงานต้นแบบการแก้ปัญหาชุมชน ๓ หมู่บ้าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายวิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ มทร.ล้านนา ลำปาง สู่การแสดงผลงานต้นแบบการแก้ปัญหาชุมชน ๓ หมู่บ้าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 สิงหาคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 224 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้นำองค์ความรู้ที่เปิดสอนรายวิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา (Process of Thinking and Problem Solving) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรายวิชาที่บูรณาการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ทุกหลักสูตร ทุกคณะเพื่อจัดแสดงผลงานต้นแบบของนักศึกษา (Prototyping) การแก้ปัญหาชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะกับอาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนนำหลักการและข้อมูลที่ได้ ไปต่อยอดและเชื่อมโยงกับการพัฒนา การเรียนการสอนของหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมการแสดงผลงานต้นแบบของนักศึกษาดังกล่าว จัดขึ้นเป็นเวลา ๓ วัน ได้แก่วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นการแสดงผลงานต้นแบบการแก้ปัญหาชุมชนในตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่หมู่บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ จากนั้นกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นการแสดงผลงานต้นแบบของการแก้ปัญหาชุมชนในหมู่บ้านห้วยยางพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ต่อด้วยการสรุปผลการประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน และปิดท้ายการแสดงผลงานต้นแบบของการแก้ปัญหาชุมชนในหมู่บ้านมิ่งมงคล หมู่ที่ ๑๗ ต่อด้วยการสรุปผลการประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดทักษะ กระบวนการเรียนรู้ บูรณาการร่วมกันระหว่างศาสตร์และศิลป์ ในการเก็บข้อมูล คิด วิเคราะห์ แยกแยะ และสร้างโมเดลจำลองขึ้นมา ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาหมู่บ้านนั้น ๆ ตามที่ได้รับผิดชอบ ทั้งยังเป็นการฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้พร้อมที่จะออกสู่รับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา